Tillbaka

Resegaranti och Resevillkor
 

RESEGARANTI

Enligt resegarantilagen har Egyptson Group AB ställt erforderliga garantier till Kammarkollegiet. För närvarande har vi ställt 2,2 miljoner kronor som grundgaranti. 

Vi är medlemmar i FRA - Föreningen Flygresearrangörer

Resegaranti
Allmän information om resegaranti: Arrangörer och återförsäljare av paketresor är skyldiga att ställa säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) hos Kammarkollegiet. Garantierna är till för att resenärerna ska få ekonomisk ersättning och hemtransport om resor ställs in eller avbryts. Kontakta Kammarkollegiet för mer information, tel: 08-700 08 00 eller på deras hemsida www.kammarkollegiet.se

KOMPLETTERANDE RESEVILLKOR för kryssningar med MSC Cruises

1. Anmälningsavgift och avbokningsregler

Anmälningsavgift för en kryssning med MSC Cruises är 1000:- per person.

Avbokningsregler:
Mer än 61 dagar före avresa: 500 SEK
60-46 dagar före avresa: 10%
45-31 dagar före avresa: 25%
30-16 dagar före avresa: 50%
15-6 dagar före avresa: 75%
5-0 dagar före avresa: 100%

Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseort, avresedag, reslängd är att betrakta som avbokning och nybokning.

2. Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att man tecknar avbeställningsskydd i sin hemförsäkring, alternativt i sin reseförsäkring då detta är mycket mer ekonomiskt än att teckna separat avbeställningsskydd varje gång man reser.

Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad vid annulering senare än 60 dagar före avresa genom att vid anmälan av resan, utöver anmälningsavgiften, erlägga en avgift på 5% av kryssningens totalpris. Avgiften återbetalas ej vid annulering av resan. Förutom en expeditionsavgift på 500:- per person vid annulering senare än 30 dagar före avresa och 1000:- vid annulering 0-30 dagar före avresa, är resenären härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enligt Allmänna Resevillkor. Senast 10  dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall samt eventuellt släktskapsintyg vara KryssningsExperten Egyptson tillhanda. Intygen skall innehålla följande uppgifter:

  1. a) Besöksdatum
  2. b) Diagnos
  3. c)  Undersökningsresultat
  4. d) Läkarens avrådan att deltaga i avtalat researrangemang

Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakt skall ske direkt till KryssningsExperten Egyptson. Om avbeställningen ej uppfyller ovanstående krav, gäller återbetalning enligt punkt 1 ovan. Avbeställningsskydd beställs vid bokningstillfället och kan således ej tas bort eller beställas i efterhand. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej. Resenär äger ej rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes hälsotillstånd vid resans bokningstillfälle inte varit helt tillfredsställande. Resenär som är medveten om att hans/hennes hälsotillstånd icke är helt bra är skyldig att konsultera läkare före beställning av resa, samt deltar i resa på eget ansvar.  

3. Slutbetalning

Slutbetalning skall vara KryssningsExperten Egyptson tillhanda senast 45 dagar före avresa. Vid Fly and Cruise (kryssning inkl flygpaket) ska slutbetalning vara oss tillhanda senast 60 dagar före avresa. Resehandlingar skickas till resenären före avresa.  

4. Resenärens ändring av reseavtalet samt kontroll av bekräftelse och resehandlingar

Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelse på bokad resa så att alla uppgifter stämmer och i fall något är felaktigt omedelbart kontakta oss. Resenär har också skyldighet att kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits och påkalla eventuella fel omedelbart. För varje ändring i reseavtalet som resenären företar uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200 kronor.

5. Reklamation

Reklamationer skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Eventuellt krav på prisavdrag eller skadestånd skall därefter framställas skriftligen till KryssningsExperten Egyptson snarast efter hemkomst och senast 2 månader efter hemkomsten.  

8. Förbehåll om ändringar

Rederierna kan dessvärre inte garantera att fartygen alltid anlöper alla de angivna hamnarna eller följer varje del av den annonserade resrutten. Rederiernas och fartygens kaptener har ofta rätt att utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller en annan hamn. Vi är inte heller ansvariga för att de inte följer de ankomst- och avresetider som visas för hamnarna i informationsmaterial. Ändringar av resrutten sker vanligtvis med hänsyn till gästernas intresse och säkerhet och det kommer inte att kompenseras för detta. Var uppmärksam på att upplysningar och priser kan ändras innan du beställer din semester. Du är själv ansvarig för att kontrollera alla detaljer för den valda semestern med oss då du gör din beställning.

10. Pass och visum

Resenär ansvarar själv för att pass och eventuellt visum är giltigt enligt gällande regler i destinationslandet. Serviceavgift uttages om KryssningsExperten Egyptson ombesörjer visering.

11. Reseförsäkring

Resenären är själv ansvarig för att vara ordentligt försäkrad under resan. Det är därför viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring. Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring bör komplettera detta för att få ett komplett försäkringsskydd och hjälp på plats om något händer.

12. Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i katalog, på lösblad och hemsida.

 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyrå­föreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.

Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.

1. Inledande bestämmelser
1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
-    transport och
-    inkvartering eller
-    någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nöd­vändiga för resans genom­förande samt, om förhållan­dena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestäm­melser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flyg­platser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medrese­närerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hem­trans­port samt bära de kostnader som uppkommer i sam­band härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplys­ningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt even­tuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om even­tuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visum­krav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga rese­hand­­lingar och kontrollera att uppgifterna överens­stämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella fel­aktig­heter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefon­num­mer eller andra uppgifter av betydelse för arran­görens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som in­går i individuella resor och paketresor utan rese­ledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berör­da flyg­bolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar. 

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att om­gå­ende efter ankomst till en flygplats uppsöka informa­tionsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyl­dig­­­heter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller under­leveran­tör till paketresan för de följdverkningar som resenärens under­låtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.3. Pris och avtalade tjänster
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingå­ende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
 
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas in­kvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en kon­sekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkel­rums­tillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknads­förts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till var­andra.

1.3.7. Even­tuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial fram­gå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Upp­nås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skade­stånd.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälso­bestäm­melser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska sam­arbetsområdet (EES). Är inte resenären med­borgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge rese­nären upplysningar om möjligheten att teckna rese­för­säkring och/eller eventuell avbeställnings­för­säkring/skydd. Avbeställnings­för­säk­ring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställnings­försäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående
1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arran­gören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjs­mål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att av­talet blir bindande för parterna när arrangören skrift­ligen har bekräftat resenärens beställning och rese­nären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som rese­nären skulle ha betalat, om resenären hade avbe­ställt resan i enlighet med avbeställnings­reglerna i avsnitt 3.

2. Ändring av avtalet
2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för par­terna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 • ändringar i transportkostnader, inbegripet bränsle­priser,
 • ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, land­nings- och startavgifter,
 • ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av av­talet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paket­resan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till an­svarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kost­naderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska rese­nären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvik­elser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att rese­nären är skuld härtill, kan han/hon:

 • häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
 • delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3  Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan till­handahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarran­ge­mang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta för­loppet. Ändrade naturförhållanden, vägom­läggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arran­gören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ­ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skade­stånd. Om ändringar beror på underleverantör som arran­gören har anlitat är arrangören fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsäg­ningen ske skriftligen.

3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna. För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med före­gående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 – 3.1.7

3.1.4  Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.

3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.

3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före av­resa ska resenären betala 50 % av resans pris.  

3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före av­resa ska resenären betala hela resans pris.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att från­träda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bin­dande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkata­strof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingrip­ande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tid­punkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses ut­göra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikes­­departementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arran­görens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paket­resan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings­försäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställnings­skydd eller avbeställnings­försäkring, kan resan avbe­stäl­las i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställnings­försäkringen.

4. Fel och brister
4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underlever­an­tör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjäns­terna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären. 

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättnings­ansvar
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande belopps­gränser, som framgår av Warszawa- och Montreal­kon­ven­tion­erna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens an­svar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de under­leverantörer, som har det direkta an­svaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, för­lorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller trans­porterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart hän­delserna kommer till resenären kännedom.

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföre­mål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga före­mål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varand­ras flygningar. För att underlätta för resenären vid klago­­mål och besvär har han/hon enligt Montreal­kon­ven­tionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtals­slut­ande) eller det flygbolag som faktiskt utför trans­porten (det transporterande).

6. Tvister
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolk­ningen eller tillämpningen av avtalet genom förhand­lingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom­stol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

 

Startsida

 
 


replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords